آشنایی با انتشارات خیلی سبز و انواع کتاب های آن

یک مثال از این ناشران، لمبرت است که برخی از افراد دانش-گاهی ایرانی در آنجا کتاب چاپ کردهاند و امتیازی گرفتهاند و پز آن را هم دادهاند. من چنین چیزی را توصیه نمیکنم؛ اما بنا به شرایط و مصالح افراد میتوان پذیرفت. دعوا نمک کار ترجمه و تألیف نیست؛ بلکه عامل پسرفت و دلخوری و افسردگی است؛ بنابراین تا حد ممکن طوری عمل کنید که کارتان با ناشر به دعوا نرسد؛ اما سر چه چیزهایی ممکن است دعوا رخ دهد؟

اینطور فکر نکنید که کتابهای این رده از ناشران از کمیت و کیفیت کمتری برخوردار است؛ بلکه برعکس این رده از ناشران بسیار کتابهای خوبی تولید میکنند. در این گونه کتابخانه ها پیشنهاد می شود برای سه دسته ی :داستان، غیرداستان و شعر ۳ برچسب رنگی تعریف شود و در بالای شماره ی رده بندی کتاب چسبانده شود.

مترجمی که ترجمه کتاب ها را برعهده میگیرد باید مهارت بسیار بالایی در حوزه ترجمه داشته باشد. شاید بتوان این کتاب ها معادل با سری شگفت انگیز خیلی سبز یا سه بعدی نشر الگو دانست. تسنیم: آیا این موضوعات پیگیری شده است؟ پیشنهاد من این است که تا کار را تمام نکردهاید، پولی دریافت نکنید.

مثلاً اگر قیمت کتاب ۳۰ هزار تومان باشد و تیراژ کتاب در چاپ اول ۱۰۰۰ نسخه باشد و قرارداد شما ۱۰ درصد باشد، پولی که برای چاپ اول دریافت میکنید، ۳ میلیون تومان است. یا ناشر پول را نمیدهد یا مترجم و مولف پیشپرداختی دریافت کرده و کار را تحویل نداده است. ما هر آنچه که مورد نیاز ناشر است را بررسی کرده و با توجه به شرایط ناشر را در این امر راهنمایی می نمائیم. هر کتابی دستشان برسد، چاپ میکنند؛ یعنی هرکس میتواند با این ناشران کار کند.

به هر کتاب یک شابک می دهند، که اگر مجدد کتاب به چاپ رسید، تغییر داده نمی شود. اگر کتابی تنها یک نویسنده داشته باشد، نام وی سرشناسه خواهد شد. این کتاب توسط یک نویسنده بسیار سرشناس آلمانی به نام Hans Magnus Enzensberger نوشته شده و زمانی در اروپا پرفروشترین (Best Seller) کتاب بوده است و تا آن زمان به ۲۲ زبان زنده دنیا ترجمه شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید