انواع قطع کتاب در ایران

چون ممکن است نویسنده نپذیرد که کتابش خلاصه شود یا اگر بپذیرد با این شرط باشد که ابتدای کتاب بنویسید Average به معنی «خلاصه شده». از این رو تنها بخشهایی از آنها مورد پذیرش قرار میگیرد که با معیارهای زیبایی شناسانه، اخلاقی و ایدئولوژیک ارگانهای نظارتی هماهنگی دارد. از این رو ترجمه به عنوان یک تجربه یا زندگی زیسته شده میتواند ما را از تکرارهای غیر ضروری بینیاز سازد و نوعی صرفه جویی در زمان، وقت و انرژی یا یک راه میانبر به شمار آید.

بعید نیست همانگونه که فرهنگ و هنر شرق آسیا به ویژه ژاپن هنر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است هنر برخاسته از اقلیم، فرهنگ و زبان ما نیز بتواند روزی به تاثیری اینجنین نائل شود. اما بر خلاف کسانی که نوشتن را کار هر فردی نمیدانند. به عبارت دیگر هر قدر رقابت بین مترجمان یک زبان کمتر باشد نرخ ترجمه بیشتر است.

مولف زبان و نشانههایی را به کار میبرد که بسیاری از آنها برای ما ممنوع یا تابو است. هنگامیکه ما تجربه زیسته خود را که در واقعیت فیزیکی و جسمانی بر ما گذشته است به رشته تحریر درنمیآوریم. سره و ناسره، ناب و اصیل بعدها در تمایز میان آثار و نیز بر اساس تجربه و افقهای فکری ما آشکار خواهد شد. چراکه هم وقت و هم نیروی حیاتی ما بیهوده تلف خواهد شد. بسیاری از نمایشهایی که ما در تاریخ تئاتر به مطالعه، توصیف و تشریح ابداعات نمایشی آن پرداختهایم هم به لحاظ فرهنگی و هم شیوه و نوع ارائه و محتوا توسط سازمانهای نظارتی ما مورد ایراد قرار میگیرند.

تا ما چنین تجربهای نداشته باشیم آگاهیمان در حد همان الفاظ و همدردیهای مکانیکی کلامی خواهد ماند. نوعی انفعال در ما شکل میگیرد. ما نیازمند آن هستیم که در عمل تجربههایی داشته باشیم تا از سطح تالیف نوشتاری صرف فراتر برویم. در عین حال تعداد قابل تاملی از افراد معتقدند که نمیبایست همه چیز را از ابتدا و دوباره کشف کرد. من معتقد هستم که نوشتن کار هر کسی است و میتوان که نوشتن و ثبت کردن را مثل تنبیه کودکان مدرسهای به نوشتن مشقهای طاقت فرسا، برای افراد، واجب و تکلیف دانست.

دیدگاهتان را بنویسید