ترجمه کتاب برای کسب امتیاز علمی

11-تولی یعنی چه؟ در سال 2007، یعنی تنها یک سال پس از معرفی کتاب راز و استقبال بیسابقهای که از آن شد، مجلۀ تایم نام راندا برن را بهعنوان یکی از 100 چهرۀ تأثیرگذار در دنیا معرفی کرد. بدیهی است که کتب دانشگاهی از این امر مستثنی هستند. ترجمه کتاب تنها مختص به کتاب های روانشناسی و رمان ها و از این قبیل نبوده، بلکه امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از کتابهای علمی و دانشگاهی نیز به صورت ترجمه شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرند.

نقش ترجمه این دسته از کتاب ها را شاید بتوان بیشتر از سایرین قلمداد کرد؛ چون برای برداشتن قدم های بلند علمی حضور آنها بسیار تاثیر گذار است. آنها یکییکی کشف میشدند. من آهنربا شدم. بهمحض آنکه جستجو را آغاز کردم، استادان بزرگ وزنده دنیا یکى پس از دیگرى بهسوی من کشیده میشدند.

آنها از ملیتهای گوناگون و داراى کیشها و آیینهای گوناگوناند. کتاب های تخصصی به مجموعه کتبی گفته می شود که تخصصا برای یک رشته خاص نگارش شده اند و ترجمه آنها نیاز به علم کامل نسبت به دانش پشت آن دارد. جالب اینجاست که تقریباً همهی آنها هم بارها تجدید چاپ شدهاند. ترجمه کتاب به این دلیل که امروزه هیچ حد و مرزی در فراگیری علم و یادگیری از نظر زمانی و مکانی وجود ندارد، بسیار مهم می نماید. گاهاً اتفاق میافتد که کتابی از لحاظ محتوا بسیار خوب نگارش شده است اما فروش خوبی ندارد؛ یا اینکه کتابی از لحاظ طراحی جلد و کیفیت صفحات و موارد مشابه بسیار خوب است اما باز فروش بالایی ندارد.

در این میان مهمترین عامل، معرفی کتاب خوب برای ترجمه است. مترجمین توانمند ما در وب سایت آی اس یار این مهم را برای شما به سرانجام می رسانند. برای دریافت فایل سوالات، وب سایت هایی هستند که در این زمینه فعالیت دارند و تمام سوال هایی که ممکن است در آزمون اصلی آیین نامه مطرح شوند را در فضای اینترنت منتشر می سازند.

موسسه افق در این زمینه نیز فعالیت دارد. از دیگر آثار راندا برن میتوانیم به توان، جادو و قهرمان نیز اشارهکرد. فکر اینکه راز را در فیلمى به جهانیان عرضه کنم از خاطرم گذشت و دو ماه بعد گروه تولید تلویزیونى راز آماده کار بودند. گروه سازندۀ فیلم راز هرروز از سراسر جهان میلیونها نامه رضایت و قدردانى دریافت میکنند. لازم بود هرکدام از اعضاى گروه از ماهیت راز بهطور کامل آگاه باشد، زیرا بدون این آگاهى، کوشش ما براى انتقال راز بینتیجه میماند. در اینجا برخی از ژانرها و انواع مختلف کتاب های موجود آورده شده است. این پایان نامه, فهرست 1841 اثر ترجمه شده را دربر دارد که براساس رده بندى دیویى تنظیم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید