خرید تخصصی کتاب و هدیه هنری

منظور از قاب، محفظه ای است که کتاب در داخل آن قرار می گیرد و در انواع مختلفی مثل قاب صندوقی و قاب کشویی تولید می شود. در میان ترجمه انواع متون، ترجمه کتاب یکی از دشوارترین هاست. نتایج بدست آمده از «نظرسنجی از بازدیدکنندگان نمایشگاه» نشان میدهد که تقریباً یکسوم پاسخگویان (4/32درصد) از یارانه برای خرید کتاب استفاده میکنند؛ که از این تعداد 67.06 درصد از بن کتاب و 32.64درصد از کارت الکترونیک استفاده کردهاند.

بخش قابل توجهی از مترجمان ورزیده و ناموری که میشناسیم، به این دسته تعلق دارند و به حق آثار بدیعی را خلق کردهاند. مثالی که در حال حاضر در ذهنم هست، مربوط به یک کتاب فیزیک بسیار عالی و درجهیکی است که نویسنده آن از اخترفیزیکدانان ناموری است که از قضا بسیار شیرین و خواندنی هم کتاب مینویسد. این در حالی است که در خارج از ایران چاپ سوم کتاب هم منتشر شده است. نامترجمی این کتاب را برداشته بود و با کمکیفیتترین حالت ممکن ترجمهای ناقص و ملغمه از این اثر منتشر کرده بود؛ آن هم نه با ناشری معتبر که با ناشری که به اصطلاح زیرپلهای نامیده میشود.

دستهای دیگر از مترجمان خوب هستند که در واقع مترجم نیستند، بلکه افرادی آکادمیک هستند؛ اما زیروزبر کموکاستیهای حوزه کتاب و اندیشه را میشناسند و فراخور آن احساس نیاز و تواناییای که دارند، دست به ترجمه کتاب میزنند. ما نیز در این مقاله سعی کردهایم تا با پرداختن به یکسری نکات مهم و کلیدی در این خصوص شما را در داشتن اسبابکشی راحت راهنمایی کنیم.

این ژانر از کتاب مدت کمی است که حداقل در کشور ما با استقبال قشر کتابخوان روبرو شده است. برای همین هم مطالعه این کتاب علاوه بر اینکه ما را با داستان جذاب خود همراه میکند به نوعی اتفاقات تاریخی پس آن را نیز به تصویر میکشد. اگرچه در گذشته آثار زنان به اندازه زمان حال با اهمیت نبوده است، اما به مرور زمان خانمها نیز توانستند جایگاه و توجهی که لایقش بودند را در ادبیات به دست آورند. 287-معمولاً به سینما می روید وبرای چه؟

این کتاب در دانشکدههای فیزیک دنیا معروف است؛ اما برای جامعه ایران مناسب نبود و ترجمه آن صرفاً علاقه شخصی مترجم بود که چه بسا خستگی هم در تنش مانده است. کار ترجمه مثل حل مساله در درس ریاضی و فیزیک است. ابتدا سخت است و هرچه بیشتر تمرین کنید، بهتر حل خواهید کرد. در واقع فیپا برای تهیه اطلاعاتی کامل برای شناسایی یک کتاب بر اساس استانداردهای بینالمللی است. این وسط چند فصل را هم ترجمه نکرده بود و از کتاب ۴۰۰ صفحهای اصلی که باید در فارسی بیش از ۵۰۰ صفحه میشد، یک کتاب زشت ۲۰۰ صفحهای درآورده بود.

دیدگاهتان را بنویسید