دسته بندی کتاب و آموزش 1

اگر شما اجازه ترجمه را از ناشر گرفته باشید، ناشر تمامی اطلاعات کمکی دیگر را که برای چاپ کتاب به درد شما خواهند خورد ارسال میکنند. بعد از ترجمه کتاب، مترجم میبایست فایل ترجمه شده را به ناشر ارسال کند. بسیاری از سیستم های استاندارد از طبقه بندی کتابخانه در استفاده وجود دارد ، و بسیاری دیگر در طول سال ها مطرح شده اند. سعی میکنیم در این مطلب به این سؤال و همه سوالاتی که مطرح شد در ذیل مطلبی با عنوان چاپ کتاب به زبان انگلیسی پاسخ دهیم.

این دلایل و سایر دلایلی که میتواند باشد ولی ما در اینجا مطرح ننمودهایم از جمله عواملی هستند که مولفان را برآن میدارد تا به چاپ کتاب به زبان انگلیسی روی آورند. برای مثال، به برخی از کتابهایی که ترجمه شدهاند نگاه کنید؛ عکسهای موجود در آنها عمدتاً اسکن شده و با کیفیت بسیار پایین هستند که این نشان میدهد مترجم یا ناشر از ناشر اصلی اجازه ترجمه نگرفته است.

مرحله دوم و بسیار مهم، کسب اجازه از ناشر کتاب است. وقتی ناشری بر روی کتاب سرمایهگذاری میکند کار حرفهایتر میشود و مترجم در یک فرآیند حرفهای کار ترجمه را به پیش خواهد برد و از منافع مادی و معنوی اثر خود بعد از چاپ برخوردار خواهد شد. این جعبهها از قیمت معقولی برخوردار بوده و توان حمل کتابهای نازک و سبک وزن را دارا هستند. در دانشگاهی که درس میخوانید، ممکن است روزی از روزها استادتان با کتابی در دست وارد کلاس شود و بگوید که آخرین کتابش روانه بازار شده و دانشجویان میتوانند آن را تهیه کنند. بسیاری از پژوهشگران و مولفان در ایران با این سؤال مواجه هستند که آیا میتوانند در ایران کتابی را به زبان انگلیسی چاپ کنند یا خیر.

از آنجایی که عنوان انگلیسی است احتمال دارد که شما نتیجه مطلوب را دریافت نکنید. به یاد داشته باشید که اگر با عنوان دقیق انگلیسی جستجو کرده و به نتیجهای نرسیدید میتوانید ترجمه عنوان را امتحان کنید. اگر در این زمینه، دستی بر آتش دارید حتما حضور در آن را تجربه کنید. اما اگر چند کلمه فارسی نیز به جستجوی خود اضافه نمایید احتمال زیاد نتایج بهتری کسب کنید. این تاکید به خاطر آن است که احتمال دارد مترجم، ترجمه دیگری از یک عنوان خاص انجام داد باشد که با کلید واژه جستجوی شما یکسان نیست.

دیدگاهتان را بنویسید