دسته بندی کتاب و آموزش 1

پس از اتمام ترجمه، بایستی فایل ترجمه را حداقل دو بار بازخوانی کنید. ما هم به اتفاق آقای زرگر این کتاب را ترجمه کردیم (چون چند سال اول با هم کار میکردیم) اما به دلایلی ماجرای اجرای صحنهای این نمایشنامه منتفی شد و خب گفتیم حالا که ترجمه کردهایم، حداقل چاپش کنیم. اولین کتاب را با آقای شهرام زرگر، به شکل مشترک، ترجمه کردیم؛ نمایشنامهای آمریکایی بود به نام «آه پدر بیچاره، مامان تو را در کمد آویزان کرده و من دلم خیلی گرفته».

به همین دلیل میتوانم بگویم انگلیسی را به شکل خودآموز از بچگی تا نوجوانی بابت همین کنجکاویهای شخصی یاد گرفتم. مقوله زبان برای من از بچگی همیشه جذاب بود؛ حتی قبل از اینکه از اهمیت فراگرفتن زبان آگاه باشم. در نظر داشته باشید که این واژگان انتخابی بوده و معیاری برای انتخاب این کلمات وجود نداشته است و با توجه به کاربرد آنها می پردازیم. هر دینی اصول و فروعی دارد اما آنچه که میان ادیان مشترک است اطاعت از خداوند یا خداوندگان خود است. او در کتاب Stay The Course که از انواع کتاب سرمایه گذاری بوده داستان رشد شرکت خود که اکنون بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در جهان بوده را روایت میکند.

برای همین اولا ترغیب شدیم بخوانیم ببینیم چه نمایشنامهای است که اینقدر از آن تعریف میکنند و بعد هم که خواندیم، گفتیم بد نیست آن را ترجمه کنیم. ممکن است در ابتدا و پس از مراجعه به چندین ناشر، همۀ آنها پاسخ منفی به درخواست شما بدهند؛ اما هیچگاه مأیوس نشوید.

چون حرفه ما ساعت مشخصی ندارد؛ گاهی باید بابت آن به شهرستان بروی، شبکار باشی، روزکار باشی و… در واقع ناچار شدم یادگیری این دو زبان را به خاطر الزامات حرفهام رها کنم. 6. گاهی اوقات قرار دادن معادل هایی برای واژه های زبان مقصد، باعث میشود که نتوانید موضوع اصلی را به خوبی بیان کنید.

متنوع بودن کتابهای کنکوری و کمک درسی باعث سردرگمی دانشآموزان نمیشود. او کتابهای «من پیش از تو»، «من پس از تو»، «دختری که رهایش کردی» و «ماهعسل در پاریس» را در میان کتابهای مویز ترجمه کرده است. این کتاب، نمایشنامه معروفی است از آرتور کوپیت که در خیلی از کتابهای تاریخ تئاتر هم درباره آن صحبت کردهاند؛ به این عنوان که این نمایشنامه مهمترین تاثیری است که تئاتر آمریکا از جنبش ابزورد تئاتر اروپا گرفته است. به خاطر اینکه یکی از مهمترین دلایل پیدایش تئاتر ابزورد در اروپا، جنگ جهانی دوم و مصایب آن بود. چون آمریکا از آن رویدادها دور بود و تجربه اجتماعی مربوطه را پشتسر نگذاشته و درگیر آن شرایط نشده بود، بنابراین از تئاتر ابزورد که یک پدیده اروپایی بود، فقط تاثیر زیباییشناسی گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید