سایت رسمی انتشارات کتاب کتیبه نوین

نویسندگان زندگینامه از اطلاعات حقیقی در زندگی یک فرد معروف استفاده میکنند که منابع این اطلاعات معمولاً افراد دیگری هستند که به آن فرد نزدیک بوده یا او را میشناسند. این ژانر هم در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده و نویسندگان معروف بیشتری در این ژانر برای خود اسم و رسمی پیدا کردهاند.

در واقع، اصول چاپ کتاب و فروش آن زمانی اهمیت پیدا میکند که فایلی برای چاپ وجود داشته باشد! اما زمانی که شما ترجمه کتاب را به مترجم متخصص میسپارید، میتوانید برنامه زمانی منظمی را پیشبینی کنید. شما در زمانی که خود اقدام به ترجمه کتاب میکنید، نمیتوانید برنامه زمانی منظمی را پیشبینی کنید.

اما زمانی که شما میخواهید آن کتاب را منتشر کنید باید از ناشر آن کتاب اجازه بگیرید. داستان این رمانها اغلب در زمانی مبهم مانند آینده یا گذشته میگذرند و مکانی غیرمعمول مثل سیارهای دیگر دارند. این قطع از کتاب در اواخر عصر مغولان و اوایل عهد تیموریان برای کتابهای خطی در ایران رواج یافت و در گذشته بیشتر به منظور چاپ کتاب های نفیس و گران بها مورد استفاده قرار گرفته و متداول بوده است.

انتشارات پیام عدالت تولید کننده انواع کتب نفیس مذهبی و کتاب های نفیس شعر و ادبیات می باشد. کتابهای مذهبی صرفاً در مورد دین و مذهب نیستند؛ این نوع کتابها با توجه به اصول دینی و معنوی روشهای بهترزندگیکردن را به خوانندگانشان ارائه میدهند. مطالعه مستمر کتابهای موضوعی همچون آیات و روایات دین وزندگی و یا استفاده از آن برای مرور روزهای پایانی قبل از آزمونهای جامع تستی، بسیار مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید