شهر کتاب آنلاین

صفحات کتاب طوری طراحی شدهاند که شما با استفاده از فهرستها و گزینههای تعاملی مختلف، بتوانید به راحتی جواب سوالهایتان را با یکی دو کلیک پیدا کنید. مجموعه کتابهای سفر علیبابا، صفر تا صد سفر به مقاصد پرطرفدار دنیا را در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید در یک مقصد جدید مثل یک راهنمای تور حرفهای شهر را زیر و رو کنید.

همچنین این دوست باتجربه، در کنار اطلاعات عمومی، به شما نکات کاربردی سفر به هر مقصد را گوشزد میکند تا در وقت و هزینه بتوانید صرفهجویی کنید. اطلاعات هر کتاب مجموعهای است از منابع اینترنتی، تجربه شخصی سفر نویسنده و افرادی است که به آن مقصد سفر کردهاند. یا پیدا کنیم اما قیمت آن برایمان غیر منطقی باشد، پس وقت بیشتری می گذاریم و کتاب فروشی های بیشتری را می گردیم.

خرید اینترنتی کتاب یا گشتن به دنبال کتاب های مختلف در سایت های اینترنتی یه مزیت دیگر نیز دارد. از مشکلاتی دیگری که ممکن است برایمان پیش بیاید نیز که بگذریم این زمانی که در طول روز برای این خرید از دست می دهیم، مشکل بزرگی است. از این جهت گاهی او را نویسندهای ضدخودیاری دانستهاند که کوشیده است تا با بیانی ساده برخی از اصلیترین محورهای کتابهای خودیاری را نقد کنند.

این سهگانه، که شامل محکم بایست، ایستگاهها و فضیلت کناره گرفتن میشود، تلاشی بوده است برای مقابله با استدلالهای رایج در کتابهای پرخوانندهٔ خودیاری. سوند برینکمن، روانشناس دانمارکی، معتقد است کتابهای خودیاری بر این آزمندی و میل بیفرجام به خودبهسازی دامن زدهاند و وعدههایی میدهند که هیچگاه محقق نخواهد شد. یک نکته مثبت و خوب دیگر درباره خرید اینترنتی و آنلاین کتاب این است که شما ممکن است ندانید چه کتابی می خواهید و به دنبال پیشنهاد برای کتاب بعدی که می خواهید بخوانید می گردید.

دیدگاهتان را بنویسید