صفحه آرایی و طراحی کتاب

تخیلتان فعال میشود؛ در صورتی که همان رمان وقتی به فیلم تبدیل میشود، باز هم به رویا میروید، اما این رویای شما نیست. وقتی یک رمان را میخوانید تصاویر را خودتان در ذهن تصویر میکنید. آموزش در دوران کرونا این اصل را ثابت کرد. اما نباید کتاب صوتی را رد کرد.

در این شرایط هم میتوان از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کرد و هم کیفیت ترجمه را به سطح بالایی رساند. یکی از این روشها که برای مترجمان و دانشگاهیان مناسب است، ترجمه کتابهای علمی، فنی و داستانی است. سرگرمی نه از سر بیهودگی بلکه شادی برای ادامه زندگی بهتر که قطعا یکی از وظایف هنر همین است. کتاب صوتی پدیدهای شنیداری است برای اینکه بخشی از اوقات خود را پر کنی و سرگرم شوی و این سرگرمی اتفاقا خیلی هم شریف است. نباید کتاب صوتی را به کتاب کاغذی ترجیح داد.

به طور مثال برخی از دروس را صوتی میکنند. در برخی موارد خوب است؛ اما نباید به آن ختم شود. در کتاب خواندن چشم باید متن را دنبال کند و فلسفه متن را استنتاج کند. امروزه ترجمه کتاب به عنوان واسطهای بین نویسنده و مردم جهان شده است به همین دلیل این کتابها به زبانهای مختلفی بازنویسی میشوند.

سپس با توجه به نوع ترجمه درخواستی به مترجم متخصص سایت سپرده میشود. همانطور که گفته شد سایت این موسسه تمام وقت آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان بوده و همچنین شماره تلفن بخش های مختلف و آدرس دفتر در این سایت قید شده است. موسسه معتبر ترجمه کتاب چه ویژگیهایی دارد؟

چه بسیار مهندسانی که بناهای ماندگار ساختهاند اما کتابی ترجمه نکردند. ممکن است یک مسائلی را انتقال دهد اما به جایگاه آن نمیرسد. بدون حضور استاد و در نبود استاد به نتیجه نمیرسد. فقط میتواند زوایایی را به شما بدهد که در ارتباط با گوینده یا سازنده فیلم منتقل میشود. باید مشخصات کتاب شما در کتابخانهی ملی ثبت شود تا نام شما به عنوان مترجم در کنار عنوان کتاب قرار بگیرد. بسیاری از بزرگترین نویسندگان قبل از اینکه کتابی را بنویسند اگر به دوستان و آشنایان آنها گفته میشد که در ۲۰ سال آینده این فرد تبدیل به مشهورترین نویسنده جهان خواهد شد، شاید پوزخندی تحویل شما میدادند.

دیدگاهتان را بنویسید