فهرست نويسی و رده بندی کتاب ها در کتابخانه

به همین ترتیب چهره طبقه بندی طرح های سخت تر برای آرایش قفسه استفاده کنید ، مگر اینکه کاربر تا به دانش نظم استناد است. صفحهبندی کتاب به قطع رقعی برای کتابهایی که از اندازه معمول کمی کوچکتر هستند، انجام شده و اغلب زمانیکه متن کتاب و یا تعداد صفحات کتاب کم است میتوان از این قطع برای بهتر دیده شدن کتاب استفاده نمود.

علاوه بر آن، پيشنهاد می کنيم کتابی را انتخاب کنيد که متن ساده تری دارد و حجم آن زياد نيست. به تدریج، رابطهای عاشقانه میان آن دو شکل میگیرد. در تناسب و هماهنگی با نیازها، دغدغهها و مسائل ما شکل نگرفته یا ترجمه نشدهاند. دقت داشته باشید که بعد از ویراستاری و صفحهآراییِ آخر، تعداد صفحات کتاب شما ممکن است کم یا زیاد شود، اما این تغییر، در اصل قرارداد و هزینه چاپ کتاب مقرر در قرارداد تغییر ایجاد نمی کند.

در پاسخ به این سوال می توان گفت اولین کار این است که به سایت کتابخانه ملی و فیپا مراجعه نمایید. مثلاً لازم است دبیرخانه دائمی تشکیل شده و دفتر ثابتی برای این رویداد درنظر گرفته شود تا افراد و گروههای مختلف بتوانند به آنجا مراجعه کنند. همچنين در اين فضاها بخشی از كتاب را توصيف می كنند كه ديگر لقمه حاضر آماده است و فقط بايد ببينيد محتوای كتاب مورد علاقهتان هست يا خير. بعد از آماده شدن کارتنها، کتابهایی که جلد محکمی دارند، باید به طور عمودی و بدون هیچ فاصلهای، در جعبهها چیده شوند تا آسیب کمتری ببینند.

باید خاطرنشان ساخت که ترجمه به نوبهی خود امر و پدیدهای بسیار تاثیرگذار است که نمیتوان منکر آن شد. وقتی برای نمونه میخواهیم دست به خلق قهرمانی در نمایش یا فیلمی بزنیم آن قهرمان را در فرهنگ یا جغرافیایی غیر از فرهنگ و جغرافیای خود جستجو کرده یا تصور میکنیم. این انفعال سبب میشود برای نمونه، قهرمانی که در جامعه امروز در اثر خود تصویر میکنیم، شعار زده، مضحک و سطحی به نظر برسد چراکه در بستر فرهنگی و اجتماعی خود خاک حاصلخیزی برای خلق و رویش چنین قهرمانی نمیبینیم. هنگامیکه آن قهرمان در اثر دیده میشود میان او و جامعه ما شکاف بسیار عمیقی دیده میشود.

بسیاری از اوقات دیده شده است که طول کشیدن بیش از اندازه یک کار باعث شده که مترجم انگیزه ترجمه خود را نسبت به کتاب از دست بدهد و یا اینکه مشکلات دیگری مانع ادامه روند کار شود. عبارتهای یک کتاب علمی، یک رمان یا یک داستان خیالی با هم فرق میکند.

دیدگاهتان را بنویسید