مانند یک فیلم سینمایی!

نکته مهم دیگر بررسی و تحقیق درباره موضوع کتاب است. ناگفته نماند که درآمد بسیار ناچیز کار ترجمه کتاب در رشد این تفکر ضد توسعه بیتاثیر نبوده است؛ اما میخواهم خطاب به کسانی که با اراده و آگاهی وارد کار ترجمه کتاب میشوند و کتابهای وزین را ترجمه میکنند، بگویم ترجمه کتاب، سنت دیرین علمی در ایران و جهان است. در واقع مترجمان انتقالدهندگان علم و دانش و آگاهی به دیگر ملل هستند. تصور کنید کتاب «منشا انواع» داروین ترجمه نمیشد و بخش مهمی از مردم دنیا که نمیتوانند انگلیسی بخوانند، هرگز از نظریه او آگاه نمیشدند. در تاریخ علم بسیار خواندهایم که جریان تفکر از یونان باستان به جهان اسلام آمد و از جهان اسلام به غرب رفت و پس از دوره نوزایی یا رنسانس به کل دنیا گسترش پیدا کرد. این روند چگونه رخ داده است؟

بخش قابل توجهی از آن به واسطه ترجمه کتاب بوده است. ویراستاری کتاب چگونه است؟ امروز نزدیک به بیست و هشت هزار تومان شده است. همین الان که مشغول نوشتن این متن هستم، قیمت دلار اول سال جاری- سال ۹۹- شانزده هزار و پانصد تومان بود. آخرین کتابی که من با همراهی کس دیگری ترجمه کردم، قیمتش ۳۵ هزار تومان است و یک ماه پیش منتشر شد.

سکه تمام بهار هم اول سال جاری کمتر از هفت میلیون تومان بود و امروز که در حال نوشتن این مقاله هستم، قیمت سکه بیش از سیزده میلیون تومان است. اما در سال ۱۳۷۰ دوباره انتشارات و چاپخانه با اسم «مركز چاپ و انتشارات» با هم یکی شد. در حال حاضر روی کره زمین با تقریب مناسب هشت میلیارد نفر زندگی میکند.

مابقی باید خاک کار را بخورند و گام به گام پیشرفت کنند؛ بنابراین خودتان را آماده کنید تا پلهپله در این راه پیشرفت کنید. اولین پیام این ویژگی این است که بههیچعنوان نمیتوان راهی یکسان برای همه انسانها بهعنوان یکراه کلی موفقیت مشخص کرد و اگر کسی چنین ادعایی میکند، هدفی غیر از موفقیت شمارا دنبال میکند.

دیدگاهتان را بنویسید