نحوه بسته بندی کتاب در اسباب کشی

کتاب به سوی عدالت اقلیمی (چشم اندازی از بحرانهای اقلیمی و تغییرات اجتماعی) بدلیل اشاره آن به تاثیر گرم شدن زمین برمنابع طبیعی توسط علی محبی، مرتضی حسینی توسل و سید جعفر سید اخلاقی به فارسی ترجمه شد. با رعایت اصول اخلاقی و داشتن حد و مرز، امنیت روانی و جنسی خودتان و دیگران را به مخاطره نیندازید.

یکی از دوستان، به خانم تس گالاگر همسر ریموند کارور نامه نوشته بود که ما می خواهیم کتاب های شعر کارور را ترجمه کنیم. بخش دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که تعهد حرفهای از بین رفته است، یعنی به خاطر شرایط اقتصادیای که وجود دارد مترجمها مجبورند هر متنی که میرسد ترجمه کنند.

یکی از این عجایب حیرتآور این بود که کتابی از آن سر دنیا به ایران میرسد و یک ناشر با همه مشکلاتی که وجود دارد، حق کپیرایت کتاب را از ناشر اصلی میخرد و آن را چاپ میکند. کتاب با اسامی مترجمان مختلف چاپ شده، درحالی که برخی از اسامی این مترجمها خیالی هستند و ناشر محترم کپیکار!

یک روش دیگر این است که یک نرمافزار میخرند و بعد با استفاده از آن نرمافزار کتاب را ترجمه میکنند و با کمی ادیت کردن، کتاب را منتشر میکنند. فکر کنید که کتاب را به ارشاد بفرستید با عنوان، «رمانی از جوجو مویز» بعد کتابتان هم مجوز بگیرد! پارس ترنس برای سفارش های ترجمه کتاب رویکردی متفاوت با سفارش های ترجمه مقاله یا یک متن چند صفحه ای در نظر گرفته است که در ادامه به بیان آن ها خواهیم پرداخت. در این مقاله ضمن آشنایی با انواع کتاب های مرجع اطلاعات مفیدی درباره ویژگی کتاب ها و منابع مرجع بدست خواهید آورد.

از خوشاقبالی ناشر، کتاب معروف میشود و همهجا از کتاب حرف میزنند و به لطف شبکههای مجازی، جملههای قصار کتاب همهجا میچرخد و کتاب پرفروش میشود. در مواردی از ما درخواست میشود که: «لطفا بهترین کتابی را که مطالعه کردهاید معرفی کنید.» که البته پاسخ به این سوال بسیار سخت است و قطعا نمیتوان یک یا چند کتاب را انتخاب کرد. این مجوز باعث میشود که اشخاص دیگر نتوانند یک اثر نوشته یا ترجمهشده را سرقت کنند. این کاغذها یا ضخیم هستند یا بسیار نازک.

دیدگاهتان را بنویسید