هزینه سفارش ترجمه کتاب

از مترجم میخواهیم واژگان جدید و محل تردید در متن را مشخص و با ویراستار نهایی کند. از شما میخواهیم واژگان تخصصی کارتان را تایید کنید. 257-نظرتان را راجع به اینترنت بیان کنید؟ اگر برای شرکتی در خارج از کشور رزومه ارسال کرده باشید، احتمالا اصطلاح کاورلتر یا نامه پوششی به گوشتان خورده است. بسیاری از ما ترجمه نیمهکاره کتابی که آرزوی خواندنش را داشتهایم، در کشوی دوست، همکار یا استادی دیدهایم که خاک میخورد و هرگز مجال چاپ شدن نمییابد. این شما هستید که تعیین میکنید متن با چه سطحی از دقت و کیفیت منتشر شود. این ظرفیتها ممکن است در سطح منطقهای و شهرستانی باشد، در سطح استانی باشد و یا در سطح ملی باشد.

یک فصل از کتابتان را برای ما بفرستید، فایل پیدیاف یا اسکن صفحات نمونه کافی است. ترجمه کتاب حجم بالاتری از یک مقاله دارد، بعنوان سفارش عمده در نظر گرفته میشود و بدیهی است که تخفیف بسیار قابل توجهی به سفارشات کتاب تعلق میگیرد. پس از تایید ترجمه فهرست، ترجمه فصل ۱ در موعد مقرر برای شما ارسال میشود و از شما خواهش میکنیم که این فصل را با دقت و توجهی دوبرابر سایر فصول بررسی کنید.

در یادداشتهای بعدی، باز هم دربارهی این دسته از مترجمها خواهیم گفت. برای فهرست نویسی کامل و درست، منابع و ابزار گوناگون لازم است که هر کدام در مرحله ای از کار مورد استفاده قرار می گیرند. برخی نیز بر این عقیدهاند که معادلگذاری برای کلماتی مثل «کامپیوتر» که واژه زبان اصلی آنها شناختهشدهتر است، بیمعناست و نمیخواهند از معادل فارسی کمتر شناخته (مثل «رایانه») استفاده کنند. به دلیل وجود برنامههای مالی و مشکلات مالی و اقتصادی بسیار زیادی که در سطح کشور ما به وجود آمده است، بحث مالی مسائل خیلی اهمیت پیدا کرده است زیرا این کتابها عموماً از محتوای بسیار زیادی برخوردار اند و کلمات بسیار زیادی در آنها گنجانده شده اند و زمانی که ما میگوییم ترجمه به مانند ترجمههای دیگر بر حسب کلمه و واژگان قیمت گذاری می گردد ، این سؤال پیش میآید که ترجمه کتاب با وجود آن همه واژه و حجم بسیار زیاد چقدر هزینه دارد؟

هرکس که یک بار متنی را با دقت ترجمه کرده است، میداند که فرایند ترجمه کاری بسیار زمانبر و مستقل از هر کار دیگری است. در طول سالها همکاری با نهادها و افراد مختلف، کسانی را دیدهایم که اصرار دارند تمامی کلمات متن ترجمه فارسی سره باشند و از آخرین معادلهای فرهنگستان ادب و فارسی در ترجمه کارشان استفاده شود. به این ترتیب میتوانید حین ترجمه از سرپرست پروژه بخواهید که در مابقی متن از معادل دیگری برای یک واژه خاص استفاده کند یا درخواست ویرایش مجدد برای یک فصل خاص کنید. حال باید انواع تاکردن ماشین ها را که برای مصارف مختلفی استفاده می شود بدانیم تا بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم.

همین کار البته به شرط کار پیوسته و منظم – برای کسی که حرفه تماموقت دیگری دارد بین ۸ ماه تا یک سال طول میکشد، البته اگر به پایان برسد. 241-قرآن چند حزب دارد؟ برای افزایش سرعت در ترجمه فوری، معمولا میتوان پروژه را به چند مترجم متخصص سپرد که فرآیند ترجمه سرعت بیشتری بگیرد. تجربه به ما نشان داده که کار یک مترجم با دو ناظر یکسان نیست.

دیدگاهتان را بنویسید