چگونه کتاب ترجمه و چاپ کنیم؟

یادم میآید روزی برای صحبت با یکی از ناشران معروف به دفترشان مراجعه کردم و منشیشان گفت که نه وقت ملاقات دارند و نه علاقهای به ملاقات! روزی را تصور کنید که نشستهاید پشت کامپیوتر و در حال گشت و گذار در سایت آمازون هستید. شما باید از میان صدها کتاب خوب یک کتاب مناسب را انتخاب و شروع کنید. از سانفرانسیسکو تا گوانتانامو.

در واقع هر دو طرف ماجرا میتوانند برای طرف دیگر سانفرانسیسکو یا گوانتانامو را تداعی کنند. شما سعی کنید همیشه رفتار سانفرانسیسکویی داشته باشید؛ حتی اگر به توافق نرسید یا رفتاری شما را آزار دهد. از سوی دیگر حتی ناشرانی هستند که تاخیر در تحویل یک اثر را تحمل میکنند و شرایط مترجم و مشکلات روزگار را به خوبی میفهمند. رفتارشان آنقدر بیادبانه بود که حتی پس از گذشت ۶ سال هنوز هم فراموش نکردهام. ممکن است ناشر شما را ترور شخصیت کند و یا کارتان را سخیف نشان دهد که اگر هم چاپ کند، از سر دلسوزی است.

از منظر دیگری هم ببینیم: ممکن است مولف یا مترجم رفتاری بسیار خوب داشته باشد یا رفتاری ناشایست نشان دهد. نشان دادن موجودی کتابخانه: از یک نویسنده ی مشخص، در باره ی یک موضوع مشخص، از یک نوع متن مشخص. یکی از دوستانم با ناشری خیلی خوب، ناشری که من هم با آن کار کردهام، کتابی چاپ کرد که به خاطر نخواندن بندهای قرارداد، عملاً حقالزحمهاش صفر درصد شد.

هزینه های چاپ کتاب با توجه به معیارهای مختلف تعیین میشود که در قسمت های بعدی به آن اشاره می کنیم. احتمالاً جمله «اینجا ایران است» را زیاد شنیدهاید؛ بهویژه این روزها که دچار آشوبناکی اقتصادی هستیم. نرم افزار WinDjView امکان باز کردن و خواندن فایل هایی با پسوند Djvu در ویندوز را برای شما فراهم می کند. از اینگونه نرم افزارها معمولا به عنوان نرم افزارهای مدیریت کتابهای الکترونیک یاد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید