کانون ویرایش و ترجمه ادیترنس

ژان والژان به واسطهی یک اسقف مهربان و یک کودک یتیم به شکل مسیحوار مهربان و نرمخو میشود. ناعدالتی همچنان به دنبال ژان والژان است و تا آخر عمر او را رها نمیکند. همچنین باید اشاره کنیم که بخشهای مختلفی از ابتدا تا آخر کتاب را برای مقایسه انتخاب شدهاند و تلاش کردیم این گستردگی از قسمتهای ساده کتاب تا قسمتهای پیچیده را شامل شود. تیم پشتیبانی ترجمیک، مشتاقانه آماده ی پاسخ دهی به سوالات شما ست و تا پایان پروژه درکنار شما خواهد ماند.هدف شما از ترجمه کتاب هرچه که باشد، قطعا به رشد و پیشرفت شما منتهی میشود.

ارتباط سازی و داشتن روابط کاری خوب با نویسندگان گوناگون می تواند سبب شود تا آن ها ترجمه کتاب های خود را به شما واگذار کنند. متاسفانه به علت نبودن حق کپیرایت، همه میتوانند این کتابها را ترجمه کنند. عدهای نامترجم دیگر هستند که در کمین کتابهای موفق نشستهاند تا آنها را دوباره بازنویسی کنند و به نام خودشان از طریق ناشرانی درجه سه و زیرپلهای چاپ کنند. برای آشنایی با سبک نوشتار نویسنده کتاب میتوانید سری به وبسایت او بزنید تا متوجه شوید چه نوع کتاب هایی می نویسد و سبک نوشتار او چگونه است.

سکنه کمیابی که در آن لحظه جلو پنجرهشان، یا بر آستانه خانهشان بودند، این مسافر را با یک نوع اضطراب مینگریستند. تست های آزمون ها آزمایشی و کنکور های چند سال اخیر هم مانند مشابه های آن در بازار در این کتاب آورده شده است. آیا من میتوانم ترجمه بهتری ازآنچه توسط مترجم قبلی انجامشده است را ارائه دهم یا ترجمه فعلی برای پاسخگوی به نیاز فعلی جامعه کافی است ؟

یکی به لحاظ مالی و دیگری در انتخاب کتاب. هر چیزی که رویایاش را دارید، اشتیاقاش را دارید یا هدفتان در زندگیست، در کتاب پیش رویتان برنامهای برای کسب تمام آنها یافت میشود. قبل از شروع مقایسه دو ترجمه حسینقلی مستعان و محمدرضا پارسایار، در نظر داشته باشید که ما متن فارسی دو ترجمه را مقایسه میکنیم و دقیقا متن کتاب را با رعایت تمام نکات نگارشی در اینجا نقل میکنیم.

ما در مطلب با در نظر گرفتن عوامل مختلف، دو ترجمه محمدرضا پارسایار از نشر هرمس و حسینقلی مستعان از نشر امیرکبیر را مقایسه میکنیم و در مورد ترجمههای دیگر مطرح شده در لیست بالا نظر نمیدهیم. جامعه نسبت به او که آدم فقیری است بسیار سختگیر است و مجازات سختی برایش در نظر میگیرد. میگفت زیباترین محراب، جان یک بدبخت تسلیت یافته است که شکر خدا را بهجای آورد. میگفت: زیباترین محراب روح بیچارۀ تسلییافتهای است که خدا را شکر میگوید. ویکتور هوگو ۱۷ سال را صرف نوشتن این اثر برجسته کرده است و ما در این مطلب قصد داریم بهترین ترجمه کتاب بینوایان را برای مطالعه معرفی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید