کتاب صوتی کیمیاگر |صدای محسن نامجو

«راستش گاهی فقط میشود با رئالیسم جادویی یک داستان را نوشت. مقدمه یک کتاب در حکم فصل صفر کتاب است و در واقع، در مقدمه مطالبی معرفی میشود که در کتاب به تفصیل میآید. اما وقتی زیستن مثل مسابقهای بیپایان باشد، بهای سنگینی بر دوشمان میگذارد: تنشهایمان هر روز بیشتر میشود و کسالت و افسردگی سراغمان میآید و منفعتگرایی و فرصتطلبی راهنمای اصلی کارهایمان میشود.

اما راه حل این مشکل ما چیست؟ نیروهایی هستند که ویرانگر که انسان را نابود می کن، اما در حقیقت چگونگی تحقق بخشیدن به افسانه شخصی مان را به ما میآموزند. پیشنهاد می کنم قبل از اینکه مطالعه این کتاب را آغاز کنید خود را برای ورود به دنیایی که نویسنده برایتان تدارک دیده آماده کنید.

وی ادامه داد: در این کتاب گوشه ای از مشکلات و موانعی که سر راه ما برای ایجاد و گسترش پارک فناوری پردیس به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای علمی کشور است را به نمایش گذاشته است. البته برای دانشآموزانی که به دنبال کتابهای کمکدرسی همچون زبان جامع مبتکران، قرابت معنایی الگو، دین و زندگی سفیر خرد، شیمی دوازدهم مبتکران، ریاضیات جامع مهر و ماه و شیمی دوازدهم خیلی سبز هستند هم آمادهی ارائه خدمات هستیم.

↑ مجلهٔ یادگار، سال پنجم، شمارهٔ اول و دوم مهر ۱۳۲۷، ص ۲. برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ کشور سنت کیتس و نویس، اقدام به اعطای ویزای سرمایهگذاری کرد. در حالی که پیشگفتار، توضیح مختصری درباره کتاب است که خود نویسنده آن را مینویسد. این نویسنده در این مقاله فرآیند رهبری جامع را منوط به انجام سه اصل میداند که عبارتند از «واقعی باشید»، «کامل باشید» و «نوآور باشید».

دیدگاهتان را بنویسید