گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری

فکر میکنید از چاپ کتابی با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه، چه مبلغی به عنوان حقالزحمه به شما میرسد؟ به خاطر اینکه اولا به اتفاقی بسیار سرنوشتساز و تعیینکننده برای ما میپردازد. گاهی هم کتابهایی پیدا میکنم که به نظرم برای ترجمه جذاب است؛ از جمله این کتابها، کتاب «مهمان انقلاب» بود.

آخرین قرارداد من ۱۲ درصد است؛ ۲ درصد بالاتر از حد متعارف؛ اما راه طولانیای پیموده شده است. اما در پاسخ به اینکه چرا انتخاب کردم، این کتاب چند جذابیت برای من داشت. از یک طرف به جهت اینکه مستند است به حوادث و به شخصیتهای واقعی و ریشههایی در تاریخ دارد، دوم اینکه بخشی از آن هم مربوط میشود به علاقهمندیهای سینمایی من.

راجع به این اتفاق، چند جلد کتاب چاپ شده که عمدتا در شکل خاطرهنویسی بود و بخشی از اسنادی که آنجا به دست آمده. راجع به این مسأله مهم هم اختلافنظرهای زیادی وجود داشته و دارد. میدانم در این زمینه دو کتاب نوشته شده؛ یکی کتاب بسیار مختصری راجع به خاطرات یکی از تفنگداران دریایی جوان، اما خب این کتاب خانم کوب، کتاب مهمتری است.

با وقوع انقلاب ۵۷ بسیاری از انتشارات منحل شده یا جای خود را به انتشارات جدید داده یا در یکدیگر ادغام شده یا دچار تحولات عظیم شدند. این خانم بعد از جنگ، محاکمه میشود و مدتی را هم در زندان به سر میبرد. هر چقدر هم که زمان گذشته، این اختلافنظرها بیشتر شده و واقعا احتیاج به بازخوانی دارد.

ما در کافه ترجمه این امر طاقت فرسا را برای شما تسهیل کردهایم. این کتاب را چرا برای ترجمه دست گرفتید؟ اما این کتابهای خاطرهنویسی از زاویه دید کسانی بود که دست به این اقدام زده بودند؛ مثلا دانشجوها. هر فصل کتاب از زاویه دید یکی از شخصیتها جلو میرود، داستان باز میشود و درنهایت الگوی روایی جذابی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید