↑ ده گفتگو. ترجمهٔ احمد پوری

در بخش مقدمه بخشی از مباحث کتاب و توضیحاتی در مورد فصلها و ارتباط آنها با یکدیگر ذکر میگردد اما در پیشگفتار نباید وارد مباحث علمی کتاب شد. نوبت این که تو هم بخشی از روند همان همدردی باشی؛ این همدردی که جز از راه ارتباط با دیگری و درك و دریافت او حاصل نمیشود.

فعالیت او در کارهای مختلف باعث شد این فرد اشراف کامل بر اصول کاری موفق داشته باشد و بتواند مقاله و کتابهایی را تدوین کند که مناسب همهی شغلها باشد. تحقیقات مختلف نشان میدهند، بیشتر افراد برای خرید کتاب به سراغ نویسندگانی میروند که آنها را میشناسند. این شناخت معمولا با دنبال کردن نویسنده در شبکههای اجتماعی، مطالعه کتابهای دیگری از وی، خواندن مصاحبههای مختلف نویسنده و یا از تایید دوستان و اطرافیان حاصل میشود.

ما دروغ را ریشه همه بدیها میدانستیم، اما اکنون اگر در اطرافمان کمی دقیق شویم میبینیم که چطور این فاضلاب سمیزندگی ما و اطرافیان ما را آلوده کرده است. اگر كتابخوان بودهای و هنوز «دیگری بودن» را كشف نكردهای، یا اگر هنوز برای مطالعه در پی انگیزههای بیشتری هستی، جان کلام ما به تو این است: “حالا نوبت کتاب است”. دراین بخش اطلاعات مربوط به بخش کتاب و نشر، آمارهای مربوط به کتابخانهها، بازار چاپ و نشر، و فعالیتهای کتابخانه ملی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه می شود.

هم اکنون این اطلاعات به صورت ثبتی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده و درسالنامه آماری انتشار مییابد. تاریخچه جمعآوري و ارائه آمار مربوط به كتابخانههاي كشور به سال 1344 باز میگردد و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز، پس از تأسيس در سال 1344 اطلاعات مربوط به فعاليتهاي خود را ثبت و ارائه نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید